CENNÍK ZDRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV,

pri ktorých možno požadovať úhradu

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Cenník je spracovaný na základe odporúčania Asociácie súkromných lekárov SR.

Vyšetrenia na administratívne účely Cena /EUR/
A. Prehliadky a lekársky posudok - výsledok posúdenia
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20
o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 25
o zdravotnej spôsobilosti školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ) 5
o zdravotnej spôsobilosti do predškolského zariadenia (jasle, škôlka) 2
o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát 2
o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne 5
o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí 20
o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10
vystavenie zdravotného preukazu - prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 5
potvrdenie o spôsobilosti na štúdium na športovej škole 5
potvrdenie o zdravotnom stave pre telovýchovné aktivity/ostaršenie/ 6
oslobodenie od telesnej výchovy 2
potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia, MŠ 4
B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem):
vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20
posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 20
C. Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu
komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne 2
nepovinné očkovanie 2
odber krvi na vlastnú žiadosť 5
klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky 5
vyšetrenie bez poistenia 10
CRP vyšetrenie/nad 19 rokov a nekapitovaní poistenci/ , drogy v moči, Hb, Htk, Streptococcus pyogenes 4
prepichovanie uší + nasadenie náušníc 12
D. Administratívne výkony
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 7
výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta 10
vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu 1
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana 7
potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov 1
výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia (napr. na štúdium do zahraničia) 10
Potvrdenie pre potreby ÚPSVaR, sociálny odbor - pri narodení dieťaťa 4
Potvrdenie pre potreby ÚPSVaR, sociálny odbor - o pravidelnej návšteve poradne a absolvovaní povinných očkovaní 2
E. Výkony pre komerčné poisťovne
správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne 10
vystavenie formuláru "Oznámenie poistnej udalosti" 10
bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu 10
platí od 01.04.2015